کدهای برنامه ریزی سانترال دستوراتی را به سیستم سانترال صادر می کند که به دنبال آن تماس های دریافتی مدیریت می شوند. برای برنامه ریزی دستگاه سانترال باید از تلفن های مخصوص برنامه ریزی و از داخلی اپراتور یا jack01 استفاده کرد. برای شروع برنامه ریزی ابتدا دکمه ستاره(*) را می زنیم و بعد مربع(#) را می فشاریم. در این مرحله دستگاه پیغام SYS PASS NO را روی صفحه نمایش نشان می دهد و رمز ورود می خواهد. رمز ورود پیش فرض دستگاه سانترال 1234 است. پس از وارد کردن رمز در صفحه نمایش پیغام  SYS COD NO نشان داده می شود. در این مرحله می توانید کد برنامه مورد نظر خود را وارد کنید و تنظیمات آن را انجام دهید . در ادامه همین بخش کدهای برنامه ریزی سانترال را به شما معرفی می کنیم. 

کد های سانترال

چگونه از کدهای برنامه ریزی سانترال استفاده کنیم؟

برای استفاده از کدهای برنامه ریزی سانترال باید کد را به دستگاه وارد کنید؛ پس از وارد کردن کد، نام آن برنامه در صفحه مانیتور نشان داده می شود؛ پس از نشان دادن نام برنامه باید دکمه SP PHONE را بزنید. باید بدانید که در مسیر برنامه ریزی دستگاه سانترال دکمه MUTE برای اعمال تغییرات، دکمه  STORE برای ذخیره تغییرات و دکمه  SP.PHONE  و  REDIAL برای حرکت روی تنظیمات استفاده می شود.

لیست کدهای برنامه ریزی سانترال

کد برنامهنحوه عملکرد و توضیحات
000 تنظیم تاریخ و ساعت
001 ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم
002 رمز عبور سیستم (PASSWORD)
003 تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS
004 تعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسولDSS
005 اتقال سریع مکالمه با استفاده از دکمه DSS(فقط با فشار دادن یک دکمه)
006 نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب / نهار
007 زمان سرویس شیفت روز / شب / نهار
008تعیین و واگذاری اپراتور
009 تعیین و واگذاری شماره داخلی
010 انتخاب چگونگی نمایش ساعت بر روی صفحه نمایش تلفن ها
011 واگذاری نام برای شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه مرکزی
012 تغییر کدهای ویژه سیستم
100 فعال کردن گروه جستجو
101نوع جستجو
102 تعیین و واگذاری خروجی برای دستگاه صندوق صوتی مدل KX-TVP75/KX-TVP100
103 اضافه کردن سیگنال های تون(DTMF)
104 چگونگی هلد کردن و انتقال دادن مکالمه با تلفن های معمولی
105 صدای بوق شنیده شدن حالت کنفرانس
106وجود با عدم وجود صدای بوق تایید در هنگام پیج کردن با سیستم پیج خارجی
107فعال یا غیر فعال کردن دریافت کننده های سیگنال های تون برای تست کردن سیگنال های تون
108 فعال یا غیر فعال کردن دکمه FLASHبرای تلفنی که قفل الکترونیکی شده است
109چگونگی حالت نشان دهنده (لامپ) خط شهری در هنگام زنگ خوردن ، ثابت یا چشمک زن برای همه
110تنظیم چگونگی کارکرد دکمهFLASH
111 انتخاب موزیک هلد –داخلی یا خارجی یا تون
112 تنظیم چگونگی کار نشاندهنده دکمه کنسول DSS
113 انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک
114 انتخاب زمان وقفه ما بین دفعات تکرار اتوماتیک
115 انتخاب الگوی زنگ خوردن تلفن اختصاصی در هنگام تماس داخلی
116 انتخاب الگوی برنامه کنفرانس
117 وجود یا عدم وجود صدای بوق تایید در هنگام استفاده از برنامه جواب به زنگ خوردن داخلی دیگر
118 محدودیت در ارسال سیگنال های پالس
119 تکرار آخرین شماره تلفن گرفته شده با سیستم تون ، پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تون
120 تغییر فرکانس زنگ برای تلفن های معمولی
121 انتخاب کد دسترسی به خطوط شهری
122 فعال کردن چرخش اتوماتیک برای دسترسی به مسیر ارزان مکالمه
123 نسبت شکست سیگنال پالس
124 انتخاب نوع زنگ خوردن تلفن تک خطی معمولی
126 تنظیم امکان برقرار کردن یک مکالمه داخلی، فقط با فشار دادن دکمه DSS مربوط به آن داخلی بر روی کنسولDSS و یا بر روی تلفن
127فعال کردن جواب دادن گروهی به زنگ خوردن یک داخلی
200 تنظیم زمان یادآوری خط هلد شده
201تنظیم زمان یادآوری خط منتقل شده
202 تنظیم زمان شروع فرستادن مکالمه به داخلی دیگر ، در صورت جواب داده نشدن به مکالمه
203 تنظیم زمان تاخیر برای برنامه “شماره گیری ساده فقط با برداشتن گوشی”
204 تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه
205 تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری – به – خط شهری
206 زمان شروع شماره گیری
207 انتخاب زمان قطع و وصل قلاب زیر گوشی
208حداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره 306
210 تنظیم زمان سیگنال های تون
211 تعیین اینکه خط شهری پس از تصادف ،در صورت عدم شماره گیری قطع شود یا نه
212 تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلی هایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است
213 تنظیم شناسایی فاصله بین سیگنال های زنگ فرستاده شده از مرکز مخابرات
301 محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی
302-305محدودیت شماره گیری- تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کار 2 الی 5 محدود شوند(صفر و دو صفربند)
306 محدودیت شماره گیری – کدهای استثنائی
309 واگذاری شماره تلفن های اضطراری
310 کدهای اعتباری
311 برنامه قرار دادن اتوماتیک مکث بین کد شهرستان و یا خارج از کشور ، قبل از شماره تلفن
312 محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار برای داخلی که قفل الکترونیکی شده
400 وصل کردن خط شهری به سیستم
401 تعیین سیستم شماره گیری
402تنظیم سرعت سیگنال های پالس
403 واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی
404 تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه
405-407 تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خطوط شهری در شیفت های روز / نهار / شب
408-410تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خطوط شهری در شیفت های روز / نهار / شب
411-413 تعیین و واگذاری زمان شروع زنگخوردن داخلی و یا داخلیهای که امتیاز زنگ خط شهری دارند
414-416 تعیین و واگذاری نحوه وصل شدن خطوط شهری به سیستمها و حالتهای مختلف در شیفتهای روز / نهار / شب
417تنظیم زمان مکث
418تنظیم زمان FLASH
419تعیین خطوط شهری که با کد دسترسی اتوماتیک به خطوط شهری قابل تصرف باشند
420 تعیین حداقل زمان سیگنال CPC
421 تعیین فعال بودن یا نبودن سیگنال CPCبرای تلفن کننده از داخل
422 تعیین زمان قطع خط شهری
423 تعیین نحوه زنگ خوردن خط شهری
500 فعال یا غیر فعال بودنکدهای خاص در سیستم DISA
501 ذخیره کردن کدهای خاص برای داخلیها در سیستم دیزا به حالت With AA
502انتخاب حالت پیغام بیرون رونده(OGM)
503 وصل کردن فکس
504 تنظیم زمان تاخیر در جواب گوی دیزا
505 تنظیم زمان انتظار، پس از پخش شدن پیغام
506 تنظیم حالت کار دیزا در زمان مشغول بودن داخلی مقصد در سیستم دیزا
507 تنظیم حالت کار دیزا،وقتی که سیستم مقصد به مکالمه وصل شده جواب نمی دهد
508تنظیم مدت زمانی که دیزا قبل از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد می شود
509تنظیم مدت زمانی که دیزا بعد از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد بعدی می شود
510 تنظیم حالت کار دیزا در زمانی در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن پیغام ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی،هیچ شماره ای نگیرد
511 تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا
512 ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا
513سیگنال مخصوص کشف سیگنالهای تون در سیستم دیزا
514 شناسای تون (صدا) مخصوص فکس
515 تنظیم زمان قطع مسیر برای سیستم دیزای داخلی
516 تعیین و واگذاری داخلیهایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری را به آنها وصل کند
517 تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم
518 انتخاب وجود و یا عدم وجود صدای بیب پس از وارد کردن کد امنیتی
519 تنظیم فاصله زمانی بین لحظه ورود خط و شروع پخش پیغام ضبط شده
520 تعیین گروه UCD
521 تعیین مدت زمان انتظار سیستم برای آزاد شدن یکی از داخلیهای گروه UCD
522 تنظیم فاصله زمانی پخش پیغام ضبط شده
523تعیین تکلیف خط ، وقتی که همه داخلیهای درون سیستم UCDمشغول بوده و زمان انتظار سیستمUCD نیز تمام شده
524تعیین تکلیف خط ، وقتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم UCD به خط وارد شده ، جواب ندهند
525تنظیم زمان انتظار سیستم قبل از تغییر دادن مسیر مکالمه در حالتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم به خط جواب نداده باشند
526تنظیم زمان انتظار مکالمه در داخلی که خط به آن داخلی تغییر مسیر داده باشد
600گروه بندی داخلی ها
601-603 تعیین کلاس کار در شیفت های روز / نهار / شب
604 تعیین نام برای داخلی ها
605تعیین الزام وارد کردن کد اعتباری(چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)
606 انتقال مکالمه به یک خط شهری
607فرستادن مکالمه به یک خط شهری
608امکان ورود به مکالمه در حال انجام(روی خط رفتن)
609 امکان لغوکردن حالت مزاحم نشوید
610 وصل کردن تلفن پارالل
611اختصاصی دادن داخلی برای وصل کردن منشی تلفن
612 فعال کردن گوش دادن به صدای اتاق
613 فعال کردن برنامه تایمر برای داخلی ها
614 تشخیص سیگنال پالس داخلی برای سیستم
615 انتخاب زبان نوشتاری
700-702واگذاری امتیاز زنگ سیستم آیفون در ، در شیفت های روز / نهار / شب
703-705 واگذاری امتیاز زنگ سیستم در باز کن ، در شیفتهای روز / نهار / شب
706انتخاب الگوی زنگ سیستم آیفون در
707کدهای سانترال شماره 707= انتخاب حالت فعال بودن و یا نبودن صدای بوق ، هنگامی که از طریق در بازکن به صدای اتاق گوش می کنیم
708 مدت زمان زنگ خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق سیستم آیفون در بر قرار شده
709کدهای سانترال شماره 709= تنظیم مدت زمان باز بودن در
800 ضبط جزئیات مکالمه(پیرینت گرفتن از مکالمات انجام شده)
801 تنظیمات کاغذ پرینتر در برنامه جزئیات مکالمه
802 انتخاب اینکه از چه نوع مکالمه ایپرینت گرفته شود (مکالمت ورودی – مکالمت خروجی و یا مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع می شود)
803 چاپ شدن یا نشدن شماره سری ذخیره شده در برنامه 001 و یا شماره های ذخیره شده در حافظه شخصی تلفن
804 انتخاب یا حذف مواردی که باید چاپ شود
805 انتخاب این که کدهای اعتباری چاپ شود یا فقط به صورت علامت نشان داده شوند
806 تعیین زبان نوشتاری در چاپ جزئیات مکالمه
900 تنظیمات آیدی کالر
910 تنظیمات نمایش شماره تلفن تماس گیرنده
998 ورژن ROM دستگاه
999 پاک کردن اطلاعات سیستم(برگشتن به حالت پیش فرض اولیه)

نمایندگی تعمیر سانترال

نمایندگی تعمیر سانترال با همکاری مرکز سخت افزار ایران خدمات بسیار گسترده ای را به کاربران ارائه می دهد. سیستم سانترال در واقع یک دستگاه سخت افزاری است که حکم یک مخابرات کوچک را دارد. خدمات نمایندگی تعمیر سانترال از سرویس های حوزه نصب و راه اندازی سانترال از جمله کابل کشی و داکت کشی آغاز می شود و تا ارائه تعمیرات تخصصی و ارتقا سیستم سانترال ادامه دارد. تمامی خدمات این حوزه تضمین شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

مطالب مرتبط
گزارش گیری سانترال
گزارش گیری سانترال
راه اندازی تلفن سانترال پاناسونیک
راه اندازی تلفن سانترال پاناسونیک
خدمات سانترال
خدمات سانترال
کدهای برنامه ریزی سانترال پاناسونیک
کدهای برنامه ریزی سانترال پاناسونیک

2 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

  • سید علی اکبر رضوی
    نوامبر 27, 2019 12:57

    سلام من کد 309 را بر روی سانترال TES824 فعال کرده ام و تعداد 5 شماره ضروری را داده ام اکنون داخلی ها چگونه از انها استفاده کنند

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیست − نوزده =

فهرست